รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมชุมนุมทั้งหมด 144 ชุมนุม

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1106-NR ARTWORKS
ครูผู้สอน นายกันตพัฒน์ แสนสา
รับอีก 21 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1109-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร
รับอีก 9 คน

รับจำนวน 14 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1115-เสริมวิชาการ ม.6/8 กลุ่ม ก
ครูผู้สอน นายกันต์ธนัชย์  รัตนวงค์ กันติธรานนท์
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1121-สื่อดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอน นางณัฐธิดา  แสนใหญ่
รับอีก 9 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1124-ยุวบรรณารักษ์ม.ต้น
ครูผู้สอน นางอรพรรณ    ไชยศิลป์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1125-Lifebrary หนังสือคือชีวิต
ครูผู้สอน นางสาวคณิสสร  แสงมณี
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1127-สืบค้นแหล่งความรู้
ครูผู้สอน นายวิทยา  ปันแก้ว
รับอีก 9 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1128-ชุมนุมนักสำรวจแหล่งเรียนรู้
ครูผู้สอน นางอารีญา  แม่นยำ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1130-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1132-การอ่านชวนคิด
ครูผู้สอน นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง
รับอีก 17 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1135-ภาษาไทยในเสียงเพลง
ครูผู้สอน นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
รับอีก 7 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1136-World of Dance
ครูผู้สอน นายณัฐวัตร   เป็นโตน
รับอีก 10 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1137-TO BE NUMBER ONE 2024
ครูผู้สอน นายพงศ์ณภัทร    นันศิริ
รับอีก 4 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1138-อ่านสาราฯ หาสาระ...
ครูผู้สอน นายณัฐพล    ปะละใจ
รับอีก 17 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1139-ยุวบรรณารักษ์ ม.ปลาย
ครูผู้สอน นายสัญญลักษณ์    ผากเปี้ย
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1140-นิทานท้องถิ่น(แพร่)ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางนงเยาว์ แสนอิว
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 28 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1202-A math เกมต่อสมการคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน นางทิพวรรณ  ภาคาผล
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 20 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1220-เสริมวิชาการ ม.6/4 (ข)
ครูผู้สอน นางวรารัตน์  อริยะศักดิ์
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1222-ซูโดกุ (Sudoku)
ครูผู้สอน นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1223-สร้างสรรค์งานกระดาษ
ครูผู้สอน นางสาวสุพัตรา  แก้วสีทอง
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1225-คิดเลขเร็ว ม.ต้น
ครูผู้สอน นางสายสุนี  เนตรทิพย์
รับอีก 14 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1227-โครงงานคณิตศาสตร์ ม. ปลาย
ครูผู้สอน นางสุประวีณ์  ดอกบัว
รับอีก 19 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1228-คณิตคิดสนุก
ครูผู้สอน นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ
รับอีก 17 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1229-นักเต้นน้อย
ครูผู้สอน นางสาววชิราภา  เพ็ชรหาญ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 20 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1231-คณิต คิด สนุก
ครูผู้สอน นายอลงกรณ์  เอกตะ
รับอีก 9 คน

รับจำนวน 15 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1232-แปรอักษร
ครูผู้สอน นางนันท์มนัส  ปิยรัตน์เจริญ
รับอีก 3 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1234-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางฐานิดา  เรียงทอง
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1235-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางฐิติมา  ศรีจันทร์
รับอีก -5 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1236-คณิตชิวชิว
ครูผู้สอน นางสาวณิชชาวีณ์  หมู่ธรรมไชย
รับอีก -1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1238-เสริมวิชาการ 6/1
ครูผู้สอน นางสาวกมลกานต์  ศรีธิ
รับอีก 10 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1239-เสริมทักษะวิชาการ ม.1/1
ครูผู้สอน นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1240-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร  ฐาปะนา
รับอีก 8 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1241-คณิตศิลป์
ครูผู้สอน นางสาวสุกัญญาภัค  สมปาน
รับอีก 16 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1242-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร
รับอีก 6 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1243-โครงงานคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน นางฉันท์หทัย  ชาญชัยวีระพันธุ์
รับอีก 20 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1245-Math&Art
ครูผู้สอน นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1246-ติวคณิตศาสตร์
ครูผู้สอน นางรัตติยา  จินายะ
รับอีก 13 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1247-เกมคณิต คิดสนุก
ครูผู้สอน นางสาวสุพัตรา  วงศ์ยี
รับอีก 3 คน

รับจำนวน 15 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1310-ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.5/1
ครูผู้สอน นางสาวชรัญญา  พานิช
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 36 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1312-เสริมวิชาการ ม.2/1
ครูผู้สอน นางสาวประภาพรรณ  จันตา
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1313-กิจกรรมวิชาการ 3/1 กลุ่ม ข
ครูผู้สอน นางสาวณัฐพร  แสนอินทร์
รับอีก 7 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1317-ถักไม้นิตติ้ง
ครูผู้สอน นางสาวขวัญดาว  ใจงาม
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมเฉพาะที่กำหนด
1318-วิทยาศาสตร์น่ารู้
ครูผู้สอน นางวราภรณ์  กาศมณี
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1323-สนุกกับเคมี ม 4
ครูผู้สอน นางนิรมัย  รักวิชา
รับอีก 24 คน

รับจำนวน 15 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1330-เสริมวิชาการม.6/1 (เลขที่ 1-15)
ครูผู้สอน นายวชิรวิทย์  เสมอใจ
รับอีก 6 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1331-วิทยาศาสตร์ โลก 2 (โอลิมปิก)
ครูผู้สอน นางสาวพรณิชา  พรหมเสนา
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1332-ห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน
ครูผู้สอน นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 17 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1333-เสริมวิชาการ ม.6/4 ก
ครูผู้สอน นางสาวอมรรัตน์  ซำเจริญ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1334-พลังวิทย์พิชิตวัยเรียน
ครูผู้สอน นางสุณิชญา  กันทากาศ
รับอีก 6 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1335-วิทยาศาสตร์โลก 1 (โอลิมปิก)
ครูผู้สอน นางพัชนี  อุปนันไชย
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1336-วิทย์วันละนิด
ครูผู้สอน นางแอนนา  วัชรเกตุ
รับอีก 20 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1342-สอนเสริมวิชาการ ม.6/5 ข.
ครูผู้สอน นางสาวสนธยา  กาศสมบูรณ์
รับอีก 6 คน

รับจำนวน 15 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1343-แปรอักษร
ครูผู้สอน นายวิทวัส  วรรณสุคนธ์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 21 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1344-เสริมวิชาการ ม.6
ครูผู้สอน นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1345-ธนาคารโรงเรียน
ครูผู้สอน นางเพ็ญศรี  ธิมา
รับอีก 17 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1346-ชุมนุม (ลับ) ปั้นอินฟลู by Paul Lemon8
ครูผู้สอน นายอนุพงศ์  ไพรศรี
รับอีก 12 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1348-เสริมวิชาการ ม.4/1
ครูผู้สอน นายธนาศักดิ์  กองโกย
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1350-โครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.5/1)
ครูผู้สอน นางสาววรันภัทร  รัตนการุณจิต
รับอีก 10 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1351-คนรักนิยาย
ครูผู้สอน นางสาวจีราวัจน์  แสงคำ
รับอีก 22 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1352-ชุมนุมเสริมวิชาการ ม.6/5 (เลขที่ 3-21)
ครูผู้สอน นายปวริศ  พรหมเสนา
รับอีก 7 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1353-นักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครูผู้สอน นางเพียงจิต  ชำนาญ
รับอีก 23 คน

รับจำนวน 20 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1354-เสริมวิชาการ ม.6 เลขที่21-40
ครูผู้สอน นางสาวศิวะพร   โลกคำลือ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1357-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางสาวปพิชญา   ใจนนถี
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 41 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1404-เสริมวิชาการ ม.6/3
ครูผู้สอน นายยุรนันท์  สถานป่า
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1405-เพื่อนกันปันความรู้
ครูผู้สอน นายจีรนล  คนเที่ยง
รับอีก 4 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1412-เสริมความรู้ด้านวิชาการ ม.6/2 (ก)
ครูผู้สอน นางประภัสสร  อภิชัยวิศรุตกุล
รับอีก 7 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1420-Project สังคมคุณธรรม
ครูผู้สอน นางวราภรณ์  โลนันท์
รับอีก 5 คน

รับจำนวน 20 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1423-ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9 เลขที่ 1-20
ครูผู้สอน นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง
รับอีก 6 คน

รับจำนวน 28 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1424-ชุมนุมสภานักเรียน
ครูผู้สอน นางสาวปภาวรา  เต็งวีระกุล
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1425-มองโลกผ่าน Films
ครูผู้สอน นางลลิตตา  สุปินะ
รับอีก -1 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1431-ย้อนรอยประวัติศาสตร์
ครูผู้สอน นายสุเนตร  ทะก๋า
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1433-Time Machine (อดีตที่ทรงคุณค่า)
ครูผู้สอน นางสมพิศ  อุทธิยา
รับอีก 18 คน

รับจำนวน 14 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1434-เสริมวิชาการ ม.6/8 กลุ่ม ข
ครูผู้สอน นางสุทธีรา  นัยติ๊บ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1436-ว่าด้วยเรื่องกีฬาสี
ครูผู้สอน นายทศพร  วรรณา
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1437-ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
ครูผู้สอน นางสาวธัญสิริ  กาสนุก
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1438-รอบรู้ภูมิศาสตร์
ครูผู้สอน นายวิศิษฏ์  ดูระยับ
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1439-ครอบครัวพอเพียง
ครูผู้สอน นางสาวพิมพ์ชนิกา  ปทุมวิง
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1440-ศึกษาสังคม
ครูผู้สอน นายเตชิต  สุขวัฒนานนท์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1441-N.R. Gen Z ปลอดบุหรี่ เหล้า
ครูผู้สอน นายกฤษฎากร  สุจาคำ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1442-Hello Asean
ครูผู้สอน นางสาวฐิติวรดา  ขวัญแก้ว
รับอีก 3 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1443-ท่องเที่ยวทั่วไทย
ครูผู้สอน นางสาวกรรณิการ์ คำจันทร์
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 32 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1507-กีฬาฟุตซอล
ครูผู้สอน นายรัตนศักดิ์    เมืองคำ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1508-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางสายยนต์  ผาทอง
รับอีก 11 คน

รับจำนวน 59 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1510-นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
ครูผู้สอน นางสาวอรัญญา  หมื่นโฮ้ง
รับอีก 37 คน

รับจำนวน 27 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1515-กรีฑา
ครูผู้สอน นายศุภวัฒน์  โสภารัตน์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 32 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1517-กีฬาบาสเกตบอล
ครูผู้สอน นายวรพงศ์  โพธิรังสิยากร
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1520-กีฬาเทเบิลเทนนิส
ครูผู้สอน นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 31 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1521-แบดมินตัน
ครูผู้สอน นางสาวฐิติภัทร  กวางร้อง
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1602-นาฏศิลป์ ม.ต้น 2
ครูผู้สอน นางสุญาณี  แจ้งแสงทอง
รับอีก 3 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1604-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
รับอีก 12 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1605-นาฏศิลป์ม.ต้น1
ครูผู้สอน นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1606-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1607-นาฏศิลป์ ม.ปลาย
ครูผู้สอน นางศศิลดา  เรียนหม่อม
รับอีก 18 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1608-ศิลปะการแกะโฟม
ครูผู้สอน นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
รับอีก 11 คน

รับจำนวน 50 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1613-NR Marching Band
ครูผู้สอน นายเกียรติศักดิ์  ชัยแขม
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1614-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางสาวโชติกา  แผ่นทอง
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1615-ดนตรีไทย"สังคีตภิรมย์"
ครูผู้สอน นายพีรพล ทะกา
รับอีก 7 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1708-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางนวลพรรณ  คมขำ
รับอีก 14 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1711-การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์
ครูผู้สอน นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1714-กิจกรรมวิชาการม.3/1 กลุ่ม ก
ครูผู้สอน นางสาวปวีณา  แนววงศ์
รับอีก 8 คน

รับจำนวน 27 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1725-หมากรุกไทย
ครูผู้สอน นายอภิชัย  แสนใหญ่
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1726-การวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ครูผู้สอน นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
รับอีก 17 คน

รับจำนวน 15 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1727-นักเรียนงานโสตทัศนศึกษา
ครูผู้สอน นายกณิกนันต์  ดอกบัว
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1729-E-sports
ครูผู้สอน นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1732-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.ปลาย
ครูผู้สอน นายจตรนต์  สายอุต
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 18 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1733-เสริมวิชาการ ม.6/6 กลุ่ม ก.
ครูผู้สอน นายวรเทพ วันกาล
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1735-งานประดิษฐ์
ครูผู้สอน นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1806-อ่านเขียนเรียนรู้
ครูผู้สอน นางสาวจารุวรรณ  ธรรมสอน
รับอีก 22 คน

รับจำนวน 29 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1810-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ม.3/2
ครูผู้สอน นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1811-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ม.1/4
ครูผู้สอน นางจินตนา  ทะนันชัย โซเลียม
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1816-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางรัชชา  เล้าสกุล
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1820-ภาษาจีน ม.3
ครูผู้สอน นางสาวทัดดาว  ศรชัย
รับอีก 15 คน

รับจำนวน 29 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1822-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ม.2/3
ครูผู้สอน นางมณีภัทร  บุญญาสัย
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1825-ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ครูผู้สอน นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม
รับอีก 15 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1830-Our Speaking Club
ครูผู้สอน นางสาวจรรยาภรณ์  จันทร์ป้อม
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1831-ฝรั่งเศส ม.ต้น (Bonjour la France !)
ครูผู้สอน นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1832-ภาษาจีนหรรษา
ครูผู้สอน นางสาวสุภาคินี  อินทร์นาก
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1834-Crossword
ครูผู้สอน นางภัสวริญชญ์  วุฒิ
รับอีก -1 คน

รับจำนวน 35 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1835-นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
ครูผู้สอน นายสุรศักดิ์  ม่วงคุ้ม
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1836-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางสาวหฤทัย  สายสินธุ์
รับอีก 23 คน

รับจำนวน 26 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1838-ภาษาจีนพาเพลิน
ครูผู้สอน นางสาววิภาพรรณ  จิตเสงี่ยม
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1839-ภาษาเกาหลีหรรษา
ครูผู้สอน นางสาววิภาวรรณ    ชาแดง
รับอีก -1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1841-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางคนึงนิจ  อุตรพงศ์
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 30 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1842-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุภาพยนตร์หรรษา
ครูผู้สอน นายสุธี  ทองวัง
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1843-ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ1
ครูผู้สอน นางวิไลลักษณ์  วันลังกา
รับอีก 1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1846-เสริมวิชาการ 6/11 ข
ครูผู้สอน นางนิสิตา  สรรชัยพฤกษ์
รับอีก 5 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1849-ระบุชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน นางนันทพร  บุริพา
รับอีก 21 คน

รับจำนวน 15 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1856-เสริมวิชาการ ม.6/10 กลุ่ม ก (เลขที่ 1-15)
ครูผู้สอน นายธีระรัฐ  หล้าเชียงของ
รับอีก 4 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1857-ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ2
ครูผู้สอน นางอังคณา  จินะรักษ์
รับอีก 12 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1877-คอสเพลย์ และภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ครูผู้สอน นางสาวพวงเพ็ชร    สีสม
รับอีก -1 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1899-Japanese Everyday
ครูผู้สอน นางอักษร    ถุงเงิน
รับอีก 2 คน

รับจำนวน 21 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1901-เสริมวิชาการ ม.6/7 เลขที่ 21 - 41
ครูผู้สอน นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิวังซ้าย
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 29 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1908-เพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)
ครูผู้สอน นางสาวปิยะดา  สายสร้อย
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 80 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1911-ชุมนุม นศท. ชั้นปีที่ 1
ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยเอกณภัทร  ธุรกิจ
รับอีก 37 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1914-ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ครูผู้สอน นางจันทนา  วังกาษร
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
1958-คำศัพท์หรรษา
ครูผู้สอน นางภาวินีย์    ถือคำ
รับอีก 25 คน

รับจำนวน 35 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
2136-เรียนดีมีความสุข
ครูผู้สอน นายณัฐวัตร เป็นโตน
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
2140-นิทานท้องถิ่น(แพร่)
ครูผู้สอน นางนงเยาว์ แสนอิว
รับอีก 4 คน

รับจำนวน 36 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
2312-เสริมวิชาการ ม.2/1
ครูผู้สอน นางสาวประภาพรรณ จันตา
รับอีก 36 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
2602-แต่งหน้านาฏศิลป์ไทย
ครูผู้สอน นางสุญาณี แจ้งแสงทอง
รับอีก 19 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
2613-NR Marching Band
ครูผู้สอน นายเกียรติศักดิ์ ชัยแขม
รับอีก 18 คน

รับจำนวน 10 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
2615-ดนตรีไทย"สังคีตภิรมย์"
ครูผู้สอน นายพีรพล ทะกา
รับอีก 9 คน

รับจำนวน 10 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนปลาย
2711-การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์
ครูผู้สอน นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
รับอีก 0 คน

รับจำนวน 25 คน
ชุมนุมมัธยมศึกษาตอนต้น
2732-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.ต้น
ครูผู้สอน นายจตรนต์ สายอุต
รับอีก 8 คน

©พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล